Doorgaan naar inhoud
Sinds 1938 hofleverancier van uw dromen
Sinds 1938 hofleverancier van uw dromen

Wedstrijdreglement “Tell a Friend” - 11/2021

Artikel 1:   Organisatie
Artikel 2:   Prijzen
Artikel 3:   Deelname
Artikel 4:   Bepaling van de winnaars
Artikel 5:   Opschorting of Annulatie
Artikel 6:   Aansprakelijkheid
Artikel 7:   Privacy
Artikel 8:   Aanvaarding
Artikel 9:   Intellectuele Eigendom
Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

Artikel 1: Organisatie

De wedstrijd "Tell a Friend" (hierna: "Wedstrijd") wordt georganiseerd door Verlinden Slaapcomfort, Onze-Lieve-Vrouwestraat 101, 2800 Mechelen (hierna: "Organisator"). De wedstrijd loopt van 05/11/2021 en eindigt op 21/11/2021 (hierna: "Duurtijd"). De Wedstrijd is gratis en staat los van enige aankoopverplichting.

Artikel 2: Prijzen

De te winnen prijs is een bon ter waarde van 300 euro voor de aankoop van nachtkleding + een fotoshoot met het gezin of vrienden. De Prijzen kunnen in geen geval in geld uitbetaald worden. 

Indien een artikel of artikels gekozen worden dat goedkoper is, zal voor het verschil een waardebon overhandigd worden. Indien de winnaar nachtkleding wenst dat duurder is, zal een opleg dienen betaald te worden. De Prijzen zijn overdraagbaar op een andere persoon. De Prijs ter waarde van 300 euro is inclusief BTW. De fotoshoot zal geenszins in geld of in een waardebon omgezet kunnen worden.

De prijzen zijn geldig tot en met 30/11/2022 .

Artikel 3: Deelname

Iedere fysieke persoon, wonende in België, vanaf 18 jaar kan deelnemen aan deze Wedstrijd.

De Wedstrijd wordt gecommuniceerd via een elektronische nieuwsbrief, sociale media & de website van Verlinden Slaapcomfort. 

Artikel 4: Bepaling van de winnaars

De winnaars worden door trekking door een onschuldige hand verkozen en zullen uiterlijk op 22/11/2022 via Instagram & Facebook op de hoogte gehouden worden.

Artikel 5: Opschorting of Annulatie

De Organisator behoudt zich het recht voor het huidige Wedstrijdreglement te wijzigen. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma's. Waar een dergelijke wijziging van Wedstrijdreglement of verkorting, opschorting, wijziging of annulering van de Wedstrijd zich voordoet, zal de Organisator daarvan een mededeling duidelijk op de Website plaatsen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben. Meer algemeen kan de Organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of toekenning van de Prijs.

6.2. De Organisator biedt een garantie op het bed die overeenkomt met die van de leverancier. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.

6.3. De Deelnemers, noch enige andere derde kunnen aanspraak maken op enige schadevergoeding in de gevallen zoals bepaald in artikel 5.

Artikel 7: Privacy

Bij deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. Verlinden slaapcomfort verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "Privacywet") en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Verlinden slaapcomfort, Onze-Lieve-Vrouwestraat 101, 2800 Mechelen .

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de voornaam, familienaam en  e-mailadres van de Deelnemer en worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, de Winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun Deelname en/of winst, en om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De Deelnemer kan door middel van de daarvoor op de registratie bladzijde voorziene checkbox zijn/haar toestemming verlenen om van de Organisator commerciële communicaties te ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of de verleende toestemming weer intrekken door een e-mail te richten naar het e-mailadres dat in die commerciële communicaties vermeld staat. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail of een brief te richten aan: Verlinden slaapcomfort, Onze-Lieve-Vrouwestraat 101, 2800 Mechelen. 

De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

Artikel 8: Aanvaarding

8.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement, dat kan worden geraadpleegd op de website en van alle beslissingen genomen door de Organisator in de loop en naar aanleiding van deze Wedstrijd.

8.2. Alle klachten en vragen met betrekking tot dit Wedstrijdreglement moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 7 werkdagen volgend op de bekendmaking van de winnaars bij: Verlinden slaapcomfort, Onze-Lieve-Vrouwestraat 101, 2800 Mechelen. In geen geval zullen klachten mondeling, via telefoon behandeld worden. 

8.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Niet voorziene gevallen zullen door de Organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de Organisator bindend zal zijn en waartegen geen beroep open staat.

Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

10.1. Huidig Wedstrijdreglement, het verloop van de Wedstrijd, het gebruik van de website en alle andere aspecten betreffende deze Wedstrijd zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

10.2. De rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement. 

10.3. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Verlinden slaapcomfort alvorens een gerechtelijke procedure te starten.