Doorgaan naar inhoud
Sinds 1938 hofleverancier van uw dromen
Sinds 1938 hofleverancier van uw dromen

Magnitude garantie

Art.1 Algemeen

De hiernavolgende garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen.

Onder de hiernavolgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product. Wij verbinden ons ertoe om de matras en/of bodem die mogelijke fabricagefouten of defecte materialen zou vertonen, te vervangen of te herstellen tot 5 jaar na factuurdatum. Voor uitsluitingen en beperkingen zie artikel 6.

Art.2 Voorwerp van de garantie

Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van constructie- en/of fabricagefouten.

Art.3 De garantie

3.1. Indien zich bij normaal gebruik van de matras of bodem, binnen 2 jaar na de factuurdatum, een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout, dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging, d.w.z. kosten van materiaal, loon en transport.

3.2. Bij vervanging of herstelling wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. U betaalt dan een bijdrage volgens onderstaande tabel, vermeerderd met de vracht- en administratiekosten.

Tijdsverloop vanaf levering.   U betaalt:

Na 2 jaar                                 40 %

Na 3 jaar                                 60 %

Na 4 jaar                                 80 %

Na 5 jaar                                 garantie geldt niet meer

3.3. De garantie m.b.t. constructie- en fabricagefouten van motoren geldt 2 jaar.

Art.4 Herstel van de fout

Magnitude® zal u, naargelang de omstandigheden, het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging van de door de garantie gedekte goederen aanbieden. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding tot de waarde van het goed, dan kan ook een alternatieve vorm van genoegdoening voorgesteld worden, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.

Art.5 Gelijkwaardig model

Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan verbindt Magnitude® zich ertoe een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging te leveren. 

Art.6 Vallen niet onder de garantie

 • Matrassen en bodems waarvoor geen geldig en afgestempeld garantiebewijs wordt voorgelegd.
 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken en -garens.
 • Normale slijtage onderhevige onderdelen, zoals batterijen, bedieningen edm.
 • Schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen is te wijten aan de gebruiksomstandigheden, met name gebruik in een onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte).
 • Normale slijtage aan matras of bodem door gebruik: de stramheid van de matras vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15 % of een verlies aan hardheid tot 20 % van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens volledig normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes door gebruik tot 65 % van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen derhalve niet onder de waarborg.
 • Slijtage en/of gebreken, ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik of
 • onderhoud of ten gevolge van bijzonder gebruik dat niet ten tijde van de verkoop door u als koper werd kenbaar gemaakt.
 • Beschadiging ten gevolge een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.
 • Schade ontstaan door gebruik van geweld, overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door u als koper of door derden (vb. dubbelvouwen van de matras bij verhuizing).
 • Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld.

Art.7 Bewijsstukken

Deze garantie is slechts geldig op vertoon van een originele garantiekaart. Indien u een klacht mocht hebben, dan kunt u daarvoor met de originele factuur en het product-etiket terecht bij de erkende verdeler waar u uw matras of bedbodem heeft gekocht. De matras dient in zuivere staat te zijn.

Art.8 Transport

Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling of beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of niet verpakt teruggestuurd wordt, vervallen alle garantieaanspraken.

Art.9 Garantie van de herstelling

Het feit dat de matras of bodem wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.